Komunikace a marketing Fakultní nemocnice Olomouc

Novinky

Aktuálně
Pracoviště PET/CT ve Fakultní nemocnici Olomouc opět obhájilo evropskou akreditaci
21.9.2018
Petr Bielesz

Pracoviště PET/CT ve Fakultní nemocnici Olomouc opět obhájilo evropskou akreditaci

Evropským „centrem excelence“ se již třetí rok po sobě stalo pracoviště PET/CT Kliniky nukleární medicíny Fakultní nemocnice Olomouc. Ve spolupráci s Oddělením lékařské fyziky a radiační ochrany splnilo i pro rok 2018 akreditační standardy pro akreditaci, kterou uděluje organizace EARL, EANM Research Ltd, založená Evropskou asociací nukleární medicíny pro podporu mezinárodního výzkumu v oboru nukleární medicíny. Olomoucká nemocnice je vedle Všeobecné fakultní nemocnice v Praze jediným takto certifikovaným zdravotnickým zařízením v České republice.

Technologie PET/CT je považována za nejmodernější metodu v diagnostice nádorových onemocnění. Spojuje vyšetření pozitronovou emisní tomografií (PET) a výpočetní tomografií (CT). Získané obrazy obsahují informaci o metabolické aktivitě tkání a jsou doplněny o informace o anatomii pacienta. Fakultní nemocnice v Olomouci pořídila přístroj PET/CT v roce 2005 jako první zdravotnické zařízení na Moravě. Od roku 2010 pracoviště sídlí v samostatné budově.

„Akreditace EARL-FDG garantuje, že při klinických vyšetřeních radiofarmakem 18F-FDG (radioaktivním fluorem značenou glukózou) dodržujeme odborná doporučení a standardy Evropské asociace nukleární medicíny a splňujeme veškeré technické požadavky kalibrace a údržby přístrojů i vysoké nároky na výslednou kvalitu PET/CT zobrazení,“ vysvětlil vedoucí Oddělení lékařské fyziky a radiační ochrany FN Olomouc Ing. Jaroslav Ptáček, Ph.D. Zvýšené hromadění látky 18F-FDG tkáněmi bývá příznakem patologie. Poté, co je 18F-FDG vpravena do pacientova těla, lze PET scannerem vytvořit trojrozměrný obraz distribuce 18F-FDG uvnitř těla. Látka 18F-FDG se využívá ve většině případů při onkologických vyšetřeních. „Hledá se tak místo v těle, kde se nahromadí větší množství radiofarmaka, než by odpovídalo fyziologické akumulaci. To může svědčit o přítomnosti nádorové tkáně nebo zánětlivého ložiska. Samotné PET vyšetření je kvůli lepší anatomické informaci spojeno s CT a k vytvoření správného popisu je mnohdy potřeba použít i laboratorní výsledky,“ přiblížil Ptáček.

V akreditovaných „centrech excelence“ jsou vyšetření s 18F-FDG prováděna takovým způsobem, že u téhož pacienta by na všech akreditovaných pracovištích byly naměřeny velmi podobné hodnoty ukazatelů akumulace radiofarmaka. „Zapojení našeho pracoviště do tohoto akreditačního programu tedy umožňuje jednoduché porovnání a výměnu nálezů a měření mezi jednotlivými centry v Evropě. Pro pacienty opakovaně vyšetřované ve Fakultní nemocnici Olomouc má akreditace velký přínos především v tom, že je možné spolehlivě srovnávat vývoj jejich stavu v čase. Naměřené hodnoty totiž mohou být ovlivněny pouze změnami v jejich zdravotním stavu a nikoli změnami ve vyšetřovacích postupech nebo vlastnostech PET/CT přístroje,“ doplnil vedoucí Oddělení lékařské fyziky a radiační ochrany.

Klinika nukleární medicíny FN Olomouc se do programu EARL zapojila v roce 2015 a od té doby akreditaci získává každý rok. Certifikační proces tkví v opakovaných měřeních parametrů zobrazovacího systému PET/CT pomocí speciálních měřících pomůcek (fantomů). Po získání obrazů těchto pomůcek naplněných známým množstvím 18F-FDG jsou z nich vyhodnoceny parametry, které musí splňovat limity dané akreditací. „Pokud tomu tak není, je nutné upravit postupy tak, aby byly měřené hodnoty v souladu s požadavky akreditace. Vše se opakuje čtyřikrát do roka,“ dodal Ptáček.

ZPĚT

© Copyright Fakultní nemocnice Olomouc 2021. All Rights Reserved. Prohlášení o použití cookies.